Βάση για περιστρεφόμενο γερανό

Πληροφορίες

Τεχνικά

Εικόνες

Κωδικός προϊόντος 23010

Εικόνα αριστερά: Περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου με βάση
Εικόνα δεξιά: Περιστρεφόμενος γερανός και αποσυναρμολογημένη βάση

  • Ενδείκνυται για περιστρεφόμενο γερανό αλουμινίου με 250 kg και 500 kg.
  • Η χρήση γίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
  • Δυνατότητα σύνδεσης μέσω φλαντζών στον περιστρεφόμενο γερανό αλουμινίου.
  • Η βάση χρησιμεύει για τη στερέωση σε τοίχο π. χ. από σκυρόδεμα.