Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een overzicht van wat met uw persoonsgebonden gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensregistratie op deze website gebeurt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens ingewonnen doordat u ons deze meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de website). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd wanneer u op onze website komt.

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt ingewonnen om de website zonder fouten te kunnen weergeven. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u i.v.m. uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om gratis informatie over de afkomst, ontvangers en doelstelling van uw opgeslagen, persoonsgebonden gegevens te krijgen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. Hierover en voor verdere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres, vermeld in het impressum. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde controledienst.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt normaal gezien anoniem geanalyseerd; op basis van uw surfgedrag kunt u niet opgespoord worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Informatie over de mogelijkheden voor bezwaar vindt u in deze privacyverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De websitebeheerders hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk, volgens de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens ingewonnen. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij inwinnen en waarvoor wij die gebruiken. Hierin staat ook hoe en voor welke doelstelling dat gebeurt.

Wij maken u erop attent dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Martin Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen

Telefoon: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen over de doelstellingen en middelen van de verwerking van persoonsgebonden gegevens (bijv. naam, e-mailadres) beslist.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele processen voor gegevensverwerking zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daartoe volstaat een gewone mededeling via e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft onverminderd van kracht door de herroeping.

Recht op klacht bij de bevoegde controledienst

Bij inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij de bevoegde controledienst. De bevoegde controledienst voor kwesties i.v.m. de wetgeving inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke inzake gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming haar hoofdkantoor heeft. Een lijst van de verantwoordelijken voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht om gegevens, die wij na uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dat enkel indien dat technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming bij de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of vragen die u aan ons, de websitebeheerder, zendt, een SSL- resp. TLS- codering. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser verandert van 'http://' naar 'https://' en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS- codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, wissen

Uit hoofde van de geldende wettelijke bepalingen heeft u op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen, persoonsgebonden gegevens, hun afkomst en ontvangers en de doelstelling van de gegevensverwerking en eventueel recht op correctie, blokkering of het wissen van deze gegevens. Hierover en voor verdere vragen over het thema persoonsgebonden gegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres, vermeld in het impressum.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de impressumplicht openbaar zijn gemaakt voor het toesturen van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal. De websitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor indien er ongevraagd reclame-informatie, bijvoorbeeld door spammail, wordt toegestuurd.

3. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte verantwoordelijke voor gegevensbescherming

In onze onderneming hebben wij een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld.

Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen

Telefoon: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De websites gebruiken deels zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde 'sessiecookies'. Op het einde van uw bezoek worden deze automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen tot u deze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies slechts in afzonderlijke gevallen toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die vereist zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de realisatie van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. boodschappenmandje), worden op basis van artikel 6, lid 1, lit. f van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en optimaal aanbieden van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

Door de provider van de websites wordt informatie automatisch ingewonnen en opgeslagen in zogenoemde serverlogbestanden, die uw browser ons automatisch doorstuurt. Dat zijn:

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor maatregelen vóór een overeenkomst toelaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit dat formulier, inclusief de door u daar vermelde contactgegevens, voor de bewerking van uw vraag en voor eventuele bijkomende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden bijgevolg uitsluitend verwerkt na uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daartoe volstaat een gewone mededeling via e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft onverminderd van kracht door de herroeping.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt deze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor de gegevensopslag verdwijnt (bijv. na de bewerking van uw vraag). Wettelijk bindende bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

5. Analysetools en reclame

etracker

Onze website maakt gebruik van de analysedienst etracker. Aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland. Op basis van de gegevens kunnen gebruikersprofielen onder een pseudoniem opgesteld worden. Daartoe kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van uw internetbrowser opgeslagen worden. Door deze cookies kan uw browser weer herkend worden. De met de etracker-technologieën ingewonnen gegevens worden niet gebruikt zonder afzonderlijke toestemming van de betrokkenen, om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren en worden evenmin gecombineerd met persoonsgebonden gegevens over de houder van het pseudoniem.

etracker-cookies blijven op uw eindtoestel tot u ze wist.

etracker-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Het inwinnen en opslaan van gegevens kunt u op elk moment voor de toekomst herroepen. Om het inwinnen en opslaan van uw bezoekersgegevens voor de toekomst te herroepen, kunt u op onderstaande link een opt-outcookie van etracker ophalen, waardoor in de toekomst geen bezoekersgegevens van uw browser door etracker ingewonnen en opgeslagen worden: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Daardoor wordt een opt-outcookie met de naam 'cntcookie' door etracker geplaatst. Gelieve dit cookie niet te wissen zolang u uw herroeping wil doen gelden. Meer informatie vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Overeenkomst afsluiten over verwerking van ordergegevens

Met etracker hebben we een overeenkomst over de verwerking van ordergegevens afgesloten en wij passen de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming bij het gebruik van etracker volledig toe.

6. Nieuwsbrief

Gegevens voor de nieuwsbrief

Als u de op deze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig evenals informatie, waarmee wij controleren of u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Meer gegevens worden niet of enkel op vrijwillige basis ingewonnen. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde informatie te versturen en wij geven deze niet aan derden door.

De in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt na uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. a AVG). De toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan om de nieuwsbrief te versturen, kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link 'Uitschrijven' in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onverminderd van kracht door de herroeping.

De gegevens, die u voor de ontvangst van de nieuwsbrief aan ons verstrekt, worden door ons opgeslagen tot u zich van de nieuwsbrief afmeldt en deze worden na het afmelden van de nieuwsbrief gewist. Dat geldt niet voor gegevens die voor andere doelstellingen bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de ledenzone).

7. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. De websitebeheerder is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze websites bezoekt, die over een YouTube-plug-in beschikt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze websites u bezocht heeft.

Als u in uw YouTube-account ingelogd bent, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. Dat kunt u verhinderen door u van uw YouTube-account af te melden.

YouTube wordt gebruikt om ons online-aanbod op aantrekkelijke manier weer te geven. Dat is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google webfonts

Voor een uniforme weergave van lettertypes maakt deze website gebruik van zogenoemde webfonts, die door Google ter beschikking gesteld worden. Als u een website oproept, laadt uw browser de nodige webfonts in de browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt de Google op de hoogte gesteld dat onze website opgeroepen werd via uw IP-adres. Google webfonts worden gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dat is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google webfonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Via een API gebruikt deze website de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gezien aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven en de plaatsen op onze website gemakkelijker te vinden. Dat is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.